Een Samenwerkingsraad ten dienste van de Brusselse Stadsnetheid

Date

Op 16 april 2024 vond de derde vergadering van de Samenwerkingsraad Gemeenten-Gewest voor Stadsnetheid plaats in de zaal van de Gemeenteraad van de Stad Brussel.

We herinneren eraan dat het doel van deze Raad is om een kader voor dialoog en structurele samenwerking te bieden tussen alle actoren van de Brusselse stadsnetheid. Het Agentschap Net Brussel, de 19 gemeenten en veel publieke actoren, zoals Leefmilieu Brussel, de MIVB, Brussel Mobiliteit en safe.brussels maken deel uit van deze Raad.

Ter inleiding zei de Minister van Milieu en Stadsnetheid verheugd te zijn dat de samenwerking tussen alle spelers in het ecosysteem van de netheid uitgesproken is versterkt:

«Concreet komt dit tot uiting in deze Samenwerkingsraad en in de geleidelijke oprichting van talrijke werkgroepen. Deze uitwisselingen zijn essentieel om duurzame oplossingen te vinden en daadwerkelijk vooruitgang te boeken op het vlak van de netheid in Brussel. Deze intergewestelijke governance is trouwens een van de belangrijkste maatregelen van de strategie clean.brussels.»

Tijdens de zitting van 16 april zijn meerdere punten gepresenteerd en besproken:

1. Stand van zaken en eerste resultaten van de themawerkgroepen (WG)

De voortgang van het werk van verschillende themagroepen wordt gepresenteerd aan de Raad.

 • De eerste betreft de reinigingsovereenkomsten tussen het Agentschap Net Brussel en de gemeenten (maatregel 2 van de strategie). De huidige overeenkomsten worden eerstdaags herzien en de werkgroep heeft voorgesteld om eerder te opteren voor een logica van resultaten in plaats van frequentie of middelen.

  Het doel is om over te stappen naar een flexibeler, dynamischer, overlegd en transparanter systeem. De werkgroep zal ook gebruik kunnen maken van de resultaten van een proefproject met kunstmatige intelligentie. Dit wordt momenteel getest om de netheid van de gewestwegen in 10 deelnemende gemeenten beter te objectiveren.

  Om geen middel onbeproefd te laten, onderzoekt de werkgroep ook de mogelijkheid om meerpartijenovereenkomsten op te stellen met Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de MIVB.

  De nieuwe overeenkomst zal worden voltooid in de loop van het jaar. 
   
 • De tweede themagroep richtte zich op het beheer van de klachten en op de interventieaanvragen.
  Hier is het doel om een meer geautomatiseerde manier van klachtenafhandeling te definiëren, met een betere antwoordkwaliteit en een betere opvolging, om de situatie voor de begunstigden (gemeenten en burgers) te verbeteren. Tegelijk zal ook worden ingezet op een daling van het aantal klachten en interventieaanvragen.
   
 • De Raad heeft vervolgens de balans opgemaakt van de derde themagroep over de vrijwillige inzamelpunten. De studie die de voorbije maanden over dit onderwerp is gelanceerd, heeft al duidelijkheid gegeven over de prestaties van de inzameling via vrijwillige aanvoer in steden die vergelijkbaar zijn met het Brussels Gewest. Het is evenwel nog wachten op de resultaten van een analyse van de 29 bestaande sorteerpunten met vrijwillige aanvoer in het Brussels Gewest. Ten slotte zal de Raad in de komende weken beschikken over een evaluatie van de risico’s en opportuniteiten van de uitrol in andere typen wijken of woningen.
   
 • De Raad overliep vervolgens het werk van de groep die zich bezighoudt met het commercieel afval. Dit afval heeft een aanzienlijke invloed op de stadsnetheid. De Raad nam er nota van dat er een lijst met oplossingen voor de vastgestelde problemen is opgesteld en dat er aan het eind van de maand een vragenlijst zal worden verstuurd om de oplossingen te prioriteren die samen met alle betrokken partners moeten worden ontwikkeld.

De Raad heeft dit punt over de themagroepen afgesloten met een akkoord over de oprichting van
een werkgroep die zich zal focussen op de selectieve inzameling van textiel. Het doel is om tegen 1
januari 2025 te voldoen aan de Europese verplichting om textiel selectief in te zamelen.

2. Zonemanager

Vervolgens is de stand van zaken van het project «Zonemanager» voor netheid (maatregel nr. 3 van de strategie) voorgesteld aan de Raad.

Ter herinnering: het doel van het project «Zonemanager», geïnitieerd door het Agentschap Net Brussel, is om de netheid in 4 emblematische zones van Brussel (Flageyplein, Kunstberg, Liedtsplein en Zuidstation) te verbeteren door een betere coördinatie van de actoren en de opvolging van de uitrol van de acties.

Na een beschrijving van de ondernomen netheidsacties op deze verschillende locaties (tags verwijderen, vaste afvalbakken plaatsen, hogedrukreiniging, enz.) is aan de Raad uiteengezet dat de verantwoordelijkheden per zone nu duidelijk zijn vastgesteld. Bovendien heeft het samenbrengen van de spelers op het terrein geholpen om de taken en verantwoordelijkheden uit te klaren.

De institutionele legitimiteit, de mobilisatie van de actoren, de financiële middelen en de aanwezigheid op het terrein van de Zonemanager zijn conditiones sine qua non voor de voortzetting en duurzaamheid van het project.

Er zijn tijdens de Samenwerkingsraad ook andere onderwerpen besproken, zoals de opstelling van het toekomstige Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (HBAP) dat door Leefmilieu Brussel is voorgesteld, en de methodologie om een eerste vorderingsstaat op te maken over de uitrol van de 65 maatregelen van de strategie clean.Brussels die eind 2022 is gelanceerd.

Tot slot was er een update over de Netheidstriatlon, een grootscheepse actie van Net Brussel die informatie, sensibilisering en bestraffing in het hele Gewest combineert. Deze campagne, die het fenomeen wil aanpakken van vuilniszakken die op het verkeerde moment op de openbare weg zijn buitengezet, loopt nu al vier weken. In totaal is op 1271 zakken een sticker gekleefd. De nadruk van deze campagne ligt op de sensibilisering van deur tot deur: er was contact met 44% van de huishoudens.

De Raad is verheugd over de constructieve uitwisselingen en verbeterde communicatie tussen de
verschillende belanghebbenden en over de resultaatgerichte dynamiek. De volgende Raad komt
in september bijeen voor zijn vierde zitting.