Privacybeleid

Net Brussel (of 'het agentschap') is het Gewestelijk Agentschap voor netheid, een instelling van openbaar nut, opgericht door de beschikking van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor netheid.

Het agentschap zet zich volledig in om de privacy en de persoonsgegevens van zijn gebruikers te beschermen. De belangrijkste doelstelling van dit privacybeleid is de verbintenissen en de door het agentschap getroffen maatregelen duidelijk te bepalen om de privacy, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens die het verwerkt te verzekeren. Met het beleid willen we u op transparante wijze vertellen welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, de manier waarop ze worden gebruikt en wat als gebruiker uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

Het privacybeleid van Net Brussel ten aanzien van persoonsgegevens betreft de gegevens die verkregen zijn:

 • In het kader van de raadpleging en het gebruik van deze website ('de website');
 • In het kader van het bezoek aan een Recypark van Net Brussel ('Recypark');
 • In het kader van aanvragen voor grofvuilophalingen door Net Brussel;
 • In het kader van ophaaldiensten voor professionals, in aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op hiertoe opgestelde contracten;
 • In het kader van de ontvangst en registratie van sollicitaties gericht aan Net Brussel, hetzij via elektronische weg (via de website of via e-mail), hetzij via jobsites, hetzij via Actiris;
 • In het kader van de promotie van bewustmakingscampagnes en van belangengemeenschappen rond projecten van Net Brussel.

Dit privacybeleid is opgesteld op basis van:

 • Verplichtingen bepaald door Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG), en in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals in overeenstemming met Europese richtlijn 2009/136/EG ('e-Privacy Richtlijn') betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. We leven eveneens de Belgische wet van 21 maart 2007 betreffende het gebruik van bewakingscamera's na.

 

1. Betrokken personen

In het kader van deze privacyverklaring zijn de betrokken personen:

 • In het geval van de website: de persoon die gebruikmaakt van de website;
 • In het geval van een Recypark: de persoon die het Recypark bezoekt en als dusdanig kan worden geïdentificeerd;
 • In het kader van aanvragen voor grofvuilophalingen door Net Brussel: de persoon die een beroep doet op de diensten van Net Brussel voor een grofvuilophaling;
 • In het kader van de ontvangst en registratie van sollicitaties: de persoon die met het oog op werving solliciteert, hetzij via elektronische weg (via de website of via e-mail), hetzij via jobsites, hetzij via Actiris;
 • In het kader van de promotie van bewustmakingscampagnes: de persoon die zich wil aansluiten bij en wil deelnemen aan een belangengemeenschap.


2. Soorten verzamelde gegevens

2.1. Gebruik van de website

De soorten persoonsgegevens die de website rechtstreeks of via derden verzamelt, zijn:

 • De gebruiksgegevens, voor zover deze het IP-adres van de bezoeker bevatten, en cookies die informatie verzamelen voor statistische doeleinden. Deze gegevens kunnen IP-adressen of domeinnamen bevatten van de computers die gebruikt worden door de betrokken persoon die gebruikmaakt van de website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier of uniforme bronidentificator), het tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het ontvangen bestand, de digitale code die de status van het antwoord van de server aangeeft (gunstig resultaat, fout enz.), het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem gebruikt door het betreffende IP-adres, de verschillende gegevens over de duur per bezoek (bv. tijd doorgebracht op elke pagina van de website) en de gegevens over de afgelegde weg op de website met een speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's, en andere instellingen betreffende het besturingssysteem of de IT-omgeving van de betrokken persoon;
 • In voorkomend geval de informatie die de bezoeker heeft vermeld in de formulieren die hem ter beschikking zijn gesteld voor het beheer van vragen en klachten bij Net Brussel en het beheer van sollicitanten voor studentenjobs bij Net Brussel.

De website van Net Brussel omvat eveneens een zone voor professionele klanten, MyProZone. In de mate waarin de toegang tot deze zone een voorafgaande verificatie van de gebruiker vereist, wordt het privacybeleid voor deze zone van de website verstrekt op de homepagina van MyProZone.

2.2. Bezoek aan een Recypark

De soorten persoonsgegevens die bij een bezoek aan een Recypark worden verzameld, zijn:

 • Het nummer van de kentekenplaat; 
 • De datum en het tijdstip van het bezoek aan een Recypark;
 • Het type voertuig als het gaat om een aanhangwagen of bestelwagen;
 • De postcode van de woonplaats.

De identiteit van de persoon (familienaam, voornaam) wordt niet bijgehouden tijdens het bezoek.

Beelden van bewakingscamera's kunnen echter wel worden bijgehouden tijdens het bezoek aan een Recypark. In overeenstemming met de Camerawet (voormelde wet van 21 maart 2007) worden het bekijken en verspreiden van deze beelden strikt gecontroleerd.

2.3. Aanvragen voor grofvuilophalingen

In het kader van aanvragen voor grofvuilophalingen worden ook persoonsgegevens verzameld over de persoon die een beroep doet op de diensten van Net Brussel voor een grofvuilophaling. De soorten persoonsgegevens die bij deze aanvragen worden verzameld, zijn:

 • Identificatiegegevens (familienaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, …);
 • Adres van ophaling en de postcode van de woonplaats.

2.4. Sollicitaties

Er worden ook persoonsgegevens verzameld in het kader van de ontvangst en registratie van sollicitaties gericht aan Net Brussel, hetzij via elektronische weg (via de website of via e-mail), hetzij via jobsites, hetzij via Actiris, en om de follow-up van de sollicitaties voor de vacatures van Net Brussel te verzekeren. De soorten persoonsgegevens die kunnen worden verzameld bij het beheer van sollicitaties en de aanwerving van personeel voor Net Brussel, zijn: 

 • Identificatiegegevens (familienaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, …);  
 • Curriculum vitae, met daarin de persoonsgegevens die de sollicitant heeft vermeld;  
 • Gezinssamenstelling;  
 • Gegevens van het rijksregister en/of nationaal uniek identificatienummer,  
 • Machtiging tot verblijf op het grondgebied en/of werkvergunning (buitenlanders).  

2.5. Belangengemeenschappen

In het kader van de promotie van een belangengemeenschap rond de projecten van Net Brussel worden ook persoonsgegevens verzameld van de burgers die lid willen worden van zo'n gemeenschap. De soorten persoonsgegevens die kunnen worden verzameld bij de communicatie over de lopende milieuprojecten, en de eventuele betrokkenheid van de burgers bij hun verwezenlijking, zijn beperkt tot de familienaam, voornaam en het e-mailadres van de betrokken persoon.  


3. Werkwijzen en locaties voor de verwerking van gegevens - Bestemmelingen

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de gegevens van de betrokken persoon op een gepaste manier en neemt alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen om de onbevoegde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging van gegevens te voorkomen.

De gegevens worden verwerkt met computers of IT-hulpmiddelen en volgens de procedures en organisatiestructuren die nauw verbonden zijn met de doeleinden beschreven in punt 4 van dit document.

De toegang tot de persoonsgegevens waarover deze verklaring gaat, naast deze voorbehouden aan de verwerkingsverantwoordelijke, kan in bepaalde gevallen aan derden worden toegekend (zoals leveranciers van technische diensten, e-maildiensten, het ontwerp of gebruik van websites of IT-hosting), die in voorkomend geval door de verwerkingsverantwoordelijke aangeduid zijn als onderaannemers van de gegevens. De lijst van deze derden kan op elk ogenblik aan de verwerkingsverantwoordelijke worden gevraagd voor de verwerking die hen betreffen.

Voor de andere verzamelde persoonsgegevens: de gegevens worden verwerkt op het kantoor van de verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de verantwoordelijke zijn activiteiten uitoefent, en dit door het personeel dat bevoegd is om deze verwerkingen uit te voeren.


4. Doeleinden van de gegevensverzamelingen en rechtsgronden

4.1. Gebruik van de website

De gegevens betreffende de betrokken persoon worden verzameld zodat de verwerkingsverantwoordelijke de in de rest van dit document beschreven diensten kan verlenen, in de mate waarin deze berusten op een communicatie via de website, evenals voor de volgende doelstellingen, limitatief opgesomd: de analyse van het bezoek aan de website, het beheer van vragen en klachten.

Het bestaan van websites, buiten de specifieke verwerking van persoonsgegevens waarvan sprake in de rest van dit document, is een gevolg van de beschikking van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor netheid.

4.2. Bezoek aan een Recypark

De gegevens betreffende het voertuig van de betrokken persoon worden verzameld met het oog op de eventuele verwerking van een klacht van een klant, met het oog op een eventueel onderzoek (agressie, materiële schade, zwerfafval, niet-toegestaan afval) van de dienst Recherche en Verbalisatie van Net Brussel, evenals de gerechtelijke autoriteiten of politie, of met het oog op de invoer van bezoekersstatistieken van het Recypark.

De camerabeelden worden overigens verzameld om alle misdrijven tegen personeelsleden van Net Brussel of tegen elke andere aanwezige, maar ook tegen de goederen van Net Brussel of goederen van derden op de locatie te voorkomen, vast te stellen of aan te tonen. Deze beelden worden ook verzameld om de veiligheid en gezondheid van de werknemers van Net Brussel te verzekeren. De verzameling van de camerabeelden gebeurt altijd in strikte naleving van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de installatie en het gebruik van bewakingscamera's.

4.3. Aanvragen voor grofvuilophalingen

In het kader van aanvragen voor grofvuilophalingen door Net Brussel, worden de gegevens van de betrokken persoon verzameld met het oog op de verwerkingen van aanvragen voor grofvuilophalingen.

Met de identiteitsgegevens kan de persoon die een beroep doet op de diensten van Net Brussel voor een grofvuilophaling worden geïdentificeerd, en kunnen ook het adres van ophaling en de postcode van de woonplaats eraan worden verbonden; Het telefoonnummer wordt gevraagd om een sms ter bevestiging te sturen en om op de dag van de ophaling van het grofvuil contact op te nemen met de persoon die een beroep doet op de diensten van Net Brussel.

4.4. Sollicitaties

In het kader van de ontvangst en registratie van sollicitaties gericht aan Net Brussel, hetzij via elektronische weg (via de website of via e-mail), hetzij via jobsites, hetzij via Actiris, worden de gegevens van de betrokken persoon verzameld met het oog op de verwerking van de sollicitaties voor een huidige of toekomstige job.

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke op elk ogenblik meer informatie vragen over de verzameling of verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u verder in punt 9.

4.5. Belangengemeenschappen

In het kader van de promotie van een belangengemeenschap voor de projecten van Net Brussel, worden de gegevens van de betrokken persoon verzameld zodat de verwerkingsverantwoordelijke informatie kan verstrekken over de ondernomen acties in het kader van het thema waarvoor een belangengemeenschap is opgericht. Als bepaalde acties een inschrijving vereisen voor bijvoorbeeld een evenement of activiteit, dan worden de gegevens eveneens verwerkt om de eventuele deelname van leden van de gemeenschap aan in deze context georganiseerde acties of evenementen te registreren. Deze gegevens mogen niet aan derden worden overgedragen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.


5. Bewaartijd

De persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig voor de uitvoering van de doeleinden bepaald in punt 4 van dit document. De betrokken persoon kan op elk ogenblik aan de verwerkingsverantwoordelijke vragen om de verwerking stop te zetten of de gegevens te wissen.

5.1. Gebruik van de website

In het kader van de analyse van het bezoek van de website worden de voor statistische doeleinden verzamelde gegevens over deze bezoeken geanonimiseerd en bewaard gedurende een periode van drie jaar.

De persoonsgegevens die verzameld zijn met het oog op een eventuele verwerking van een aanvraag of klacht, worden bewaard gedurende een periode van zeven jaar na het laatste contact met de burger.

5.2. Bezoek aan een Recypark

In het kader van een bezoek aan een Recypark worden de persoonsgegevens die verzameld zijn met het oog op dienstverlening van het Recypark, bewaard gedurende: 

 • 12 maanden voor de kentekenplaten, behalve als die nodig zijn in geschillenkwesties of voor een eventueel onderzoek van de dienst Recherche en Verbalisatie;
 • 30 dagen voor bewakingsbeelden, behalve als die nodig zijn in geschillenkwesties of voor een eventueel onderzoek van de dienst Recherche en Verbalisatie.

In het kader van een bezoek aan een Recypark worden de persoonsgegevens die verzameld zijn met het oog op een eventuele verwerking van een aanvraag of klacht, bewaard gedurende een periode van zeven jaar na het laatste contact met de burger.

In het kader van een bezoek aan een Recypark worden de persoonsgegevens die verzameld zijn in het kader van een geschil of met het oog op een eventueel onderzoek van de dienst Recherche en Verbalisatie van Net Brussel, bewaard gedurende: 

 • De documenten met de dossiers met betrekking tot misdrijven, worden bewaard gedurende een periode van 15 jaar;
 • De dossiers met betrekking tot inbreuken worden bewaard gedurende een periode van 15 jaar.

5.3. Aanvragen voor grofvuilophalingen

In het kader van aanvragen voor grofvuilophalingen door Net Brussel worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard gedurende een periode van zeven jaar na het laatste contact met de burger, in overeenstemming met de verjaringstermijnen voor fiscale aangelegenheden.

In het kader van een factureringsverrichting worden deze gegevens bewaard gedurende een periode van tien jaar, in overeenstemming met de beschikking van 23/02/2006 houdende de bepalingen voor de begroting, boekhouding en controle.

5.4. Sollicitaties

In het kader van de ontvangst en registratie van sollicitaties gericht aan Net Brussel, hetzij via elektronische weg (via de website of via e-mail), hetzij via jobsites, hetzij via Actiris, worden de persoonsgegevens bewaard zodat:
-    De verzamelde gegevens met betrekking tot de weerhouden sollicitaties worden geïntegreerd in het toekomstige beschrijvend dossier van het personeelslid en bewaard gedurende maximaal één jaar na het vertrek uit Net Brussel;
-    De verzamelde gegevens met betrekking tot de niet-weerhouden sollicitaties worden verwijderd op het einde van de aanwervingsprocedure.

In het kader van de ontvangst van een sollicitatie via Actiris en als de sollicitatie wordt weerhouden, worden de persoonsgegevens (zoals de identiteit van de betrokken persoon en de datum van indiensttreding) meegedeeld aan Actiris zodat het dossier van de betrokken persoon bij Actiris wordt afgesloten.

We verwijzen overigens naar Actiris voor wat de verwerking van de gegevens van de kandidaat door Actiris betreft, wanneer de sollicitatie bij Actiris is ingediend.

5.5. Belangengemeenschappen

In het kader van de promotie van een belangengemeenschap voor de projecten van Net Brussel worden de persoonsgegevens van de betrokken burgers bewaard gedurende de hele duur van een legislatuur. Op het einde van elke legislatuur, na maximaal vijf jaar, worden de gegevens gewist, tenzij de betrokken persoon ook in de nieuwe legislatuur deel wenst uit te maken van de gemeenschap.


6. Technologie met artificiële intelligentie

Als onderdeel van haar inspanningen om de openbare netheid te objectiveren en te verbeteren, zal Net Brussel van 19 maart 2024 tot 18 juli 2024 een artificiële intelligentie ("AI") technologie testen als onderdeel van een samenwerking met het Zwitserse bedrijf CortexIA. Deze oplossing maakt een geavanceerde analyse van stedelijke netheid mogelijk met behulp van AI om stadsgegevens te verkrijgen en de netheid van de stedelijke ruimte te in kaart te brengen.

Als onderdeel hiervan worden beeldgegevens die zijn vastgelegd door 4 camera's op een deel van het wagenpark verwerkt in samenwerking met CortexIA (zie hun privacyverklaring  : https://www.cortexia.ch/privacy-policy/), dat talrijke maatregelen implementeert om de direct of indirect verzamelde gegevens te beschermen (per ongeluk verzamelen van beelden die waarschijnlijk persoonlijke informatie bevatten).


7. Rechten van de betrokken persoon

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikken de betrokken personen over specifieke rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

U hebt dus het recht op toegang, waarmee u gratis een kopie van uw verwerkte persoonsgegevens kunt krijgen, waarvoor u wordt gevraagd om familienaam en voornaam en een huidig postadres te verstrekken.

Als we uw identiteit moeten bevestigen, kunnen we u een kopie van uw identiteitskaart vragen. U kunt uw rijksregisternummer, uw foto en de door de machine leesbare zone wissen.

De aanvragen moeten naar de verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden op het adres vermeld in punt 9.

U hebt ook het recht om de persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, of om onder bepaalde voorwaarden te vragen om de verwerking van deze gegevens te stoppen, en ook het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens.

Als u van mening bent dat we uw vraag onvoldoende beantwoord hebben, dan hebt u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, wat u kunt doen door op deze link te klikken: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.


8. Wijzigingen van dit privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen met onmiddellijke inwerkingtreding.

We raden aan om deze pagina regelmatig te raadplegen door te kijken naar de laatste datum van wijziging vermeld in punt 10. Als een betrokken persoon zich verzet tegen een wijziging van dit beleid, kan die aan de verwerkingsverantwoordelijke vragen om diens persoonsgegevens te wissen. Tenzij anders vermeld, is het privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke over de betrokken persoon bewaart.


9. Uitgebreid cookiebeleid

We vragen u kennis te nemen van ons cookiebeleid op: https://www.arp-gan.be/nl/cookiebeleid 


10. Verwerkingsverantwoordelijke

Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel
de Broquevillelaan 12 
1150 Brussel

E-mailadres van de verwerkingsverantwoordelijke: info@arp-gan.be 


11. Functionaris voor gegevensbescherming

Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel
Ter attentie van DPO
de Broquevillelaan 12 
1150 Brussel

E-mailadres van de DPO: dpo@arp-gan.be 


12. Datum van dit privacybeleid: 

21/03/2024