Privacybeleid

Hieronder vindt u de details van het privacybeleid dat door Net Brussel wordt toegepast met betrekking tot de Persoonsgegevens ontvangen in het kader van de raadpleging en het gebruik van deze Applicatie, zoals gedefinieerd in artikel 1 hieronder.
Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de verplichtingen van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en met de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, zoals herzien bij Richtlijn 2009/136/EG inzake cookies.

1. Definities en wettelijke referenties

Applicatie: Het informaticamaterieel of de softwaretool waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld na raadpleging van elke website of softwareapplicatie die door Net Brussel aan de Gebruiker wordt aangeboden.

Persoonsgegevens: Alle informatie over een natuurlijke persoon die, zelfs indirect, onder verwijzing naar andere informatie, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer, is of kan worden geïdentificeerd.


Gebruiksgegevens: Informatie die automatisch wordt verzameld via de Applicatie (of via diensten van derden die door de Applicatie worden gebruikt), waaronder IP-adressen of domeinnamen van computers die door de Gebruiker worden gebruikt die de Applicatie gebruikt, URI-adressen (Uniform Resource Identifier), tijdstip van opvraging, methode om het opvragingsverzoek naar de server te verzenden, grootte van het bestand dat wordt ontvangen als antwoord, numerieke code die de status van het serverantwoord aangeeft (gunstig resultaat, fout, etc.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en van het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, de verschillende details met betrekking tot de tijd per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die wordt doorgebracht op elke pagina van de Applicatie) en details met betrekking tot het pad dat in de Applicatie wordt gevolgd, met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's, en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem of de computeromgeving van de Gebruiker.

Gebruiker: De persoon die de Applicatie gebruikt en die moet overeenstemmen met de betroffen Persoon of door deze moet gemachtigd zijn.

Betroffen persoon: De natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerkingsverantwoordelijke: De natuurlijke of rechtspersoon, het openbaar bestuur of elke andere entiteit, vereniging of organisatie die het recht heeft om, zelfs samen met een andere Verwerkingsverantwoordelijke, beslissingen te nemen over het doel van en de methoden voor de verwerking van Persoonsgegevens en de gebruikte middelen, met inbegrip van veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de exploitatie en het gebruik van de Applicatie. Tenzij anders vermeld, is de Verantwoordelijke van de gegevens de eigenaar van de Applicatie, d.w.z. het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (Net Brussel).

2. Soorten verzamelde gegevens

De soorten Persoonsgegevens die door de website van Net Brussel (de Applicatie), rechtstreeks of via derden, worden verzameld, zijn 
- Het IP-adres van de bezoeker en van de cookies die informatie verzamelen voor statistische doeleinden;
- In voorkomend geval, de informatie die door de bezoeker in de hem ter beschikking gestelde formulieren is ingevoerd.

Persoonsgegevens kunnen vrij worden verstrekt door de Gebruiker of automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van de Applicatie.

Andere Persoonsgegevens die worden verzameld, kunnen elders in dit Privacybeleid worden beschreven of worden onderworpen aan een specifieke contextuele uitleg in verband met het verzamelen van gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval voor MyProZone.

De Applicatie kan mogelijk niet in staat zijn om zijn diensten te verlenen als bepaalde Persoonsgegevens niet wordt verstrekt.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die hij via de Applicatie heeft verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigt dat hij hun toestemming heeft verkregen om deze gegevens aan de Verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

3. Methoden en verwerkingsplaats van de gegevens 

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de gegevens van de Gebruiker op gepaste wijze en neemt alle nodige veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens te voorkomen. 

De gegevensverwerking geschiedt met behulp van computers of computerhulpmiddelen en volgens procedures en organisatorische methoden die nauw verband houden met de opgegeven doeleinden. Naast de toegang voor de Verwerkingsverantwoordelijke kan in bepaalde gevallen toegang worden verleend aan bepaalde categorieën personen die belast zijn met de operaties van de website (administratie, verkoop, marketing, juridische dienst, systeemadministratie) of aan derden (zoals derde leveranciers van technische diensten, berichtendiensten, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, in voorkomend geval, door de Verwerkingsverantwoordelijke als onderaannemers van de gegevens zijn aangewezen. De bijgewerkte lijst van deze derden kan te allen tijde bij de Verwerkingsverantwoordelijke worden opgevraagd.

De gegevens worden verwerkt op de hoofdzetel van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de verantwoordelijke zijn activiteiten uitoefent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Net Brussel.

4. Bewaartijd

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de door de Gebruiker gevraagde dienst te leveren, of zoals vermeld in de doeleinden beschreven in dit document. De Gebruiker kan te allen tijde de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken de verwerking of de verwijdering van de gegevens op te schorten.

5. Gebruik van de verzamelde gegevens

De gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen zijn diensten aan te bieden en voor de volgende, limitatief opgesomde doeleinden: analyse van websiteverkeer, beheer van vragen en klachten en beheer van sollicitaties voor studentenjobs.

De Persoonsgegevens die voor elk doeleinde worden gebruikt, kunnen ook worden beschreven in de specifieke onderdelen van de Applicatie.

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen de Applicatie en andere diensten van derden bestanden verzamelen die de interacties met de Applicatie (logs) registeren of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken, zoals het IP-adres.

Meer informatie met betrekking tot het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke. Zie de contactgegevens in punt 9 hieronder.

6. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht te weten of zijn Persoonsgegevens zijn opgeslagen en kan de Verwerkingsverantwoordelijke raadplegen om de inhoud en de herkomst ervan te kennen, de juistheid ervan te controleren of te verzoeken dat ze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd. Hij kan ook verzoeken om ze om te zetten in een anonieme vorm of om gegevens die in strijd met de wet zijn verkregen, te blokkeren, of zich verzetten tegen de verwerking ervan om welke legitieme reden dan ook, en/of verzoeken om een kopie te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (recht op overdraagbaarheid). De verzoeken moeten worden gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het in punt 9 vermelde adres.

7. Wijzigingen van dit privacybeleid

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door de Gebruiker hiervan op de hoogte te brengen op deze pagina. Het is aan te raden om deze pagina regelmatig te raadplegen en te kijken naar de datum van de laatste wijziging opgegeven in punt 10 hieronder. Als een Gebruiker bezwaar maakt tegen een wijziging van dit beleid, moet hij het gebruik van de Applicatie staken en kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken zijn Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het op dat moment van kracht zijnde Privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke over de Gebruiker worden bewaard.

8. Uitgebreid beleid inzake cookies

We nodigen u uit om onze verklaring met betrekking tot cookies te lezen op https://www.arp-gan.be/nl/cookiebeleid

9. Verwerkingsverantwoordelijke

Agentschap Net Brussel – instelling van openbaar nut
de Broquevillelaan 12 
1150 Brussel 
KBO n°0241.347.282 ;

E-mailadres van de Verwerkingsverantwoordelijke: ict@arp-gan.brussels

10.    Datum van dit Privacybeleid:

02/07/2018