Structuur van Net Brussel

U vindt hierna een korte beschrijving van de verschillende diensten van Net Brussel.

Elk van deze diensten, die niet losstaan van elkaar, vervult specifieke opdrachten, onder het toezicht van de Algemene directie en met een gezamenlijke doelstelling: het welzijn van de werknemers en de goede dienstverlening aan de Brusselaars en aan Brussel. • Elk jaar worden talrijke projecten en diensten uitgewerkt.

Institutioneel kader

Net Brussel is een paragewestelijke instelling type A : het staat onder rechtstreeks toezicht van mijnheer Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie. Bij Net Brussel werken ongeveer 2.400 personen.

De visie, missie en waarden van Net Brussel vormen de fundamenten van de unieke bedrijfscultuur van Net Brussel.

VISIE

Samen met u een meer serene samenleving opbouwen.

MISSIE

Garanderen dat de stad gezonder wordt via afvalophaling en verwerking,reinigsacties en pedagogie.

WAARDEN

Respect

Net Brussel beseft dat het respect voor de menselijke factor bepalend is voor het welslagen van zijn opdrachten en ondersteunt zowel het burgerlijk engagement van de gebruikers van de stad als het professioneel engagement van zijn werknemers. De onderneming hecht ook belang aan het respect voor het stedelijk kader waarin we leven en, ruimer nog, voor het leefmilieu.

 

 

 

Samenwerking

Het werk van Net Brussel kan alleen efficiënt zijn als iedereen samenwerkt (inwoners, handelaars en ondernemers, gemeenten, administraties, etc.). We willen deze samenwerking en het verantwoordelijk gedrag aanmoedigen.

 

 

 

Pedagogie

Informatie en bewustmaking zijn essentieel om het afvalstoffenbeheer en de netheid van de openbare ruimte te verbeteren. Onze medewerkers krijgen niet alleen een onthaalopleiding maar ook voorgezette opleidingen. Ze worden regelmatig geïnformeerd over de opdrachten en waarden van de onderneming.
 

Begeleiding

Net Brussel is steeds in de weer om tegemoet te komen aan de verwachtingen en noden van de burgers, en om zijn diensten en prestaties te verbeteren. De onderneming wilt dichtbij iedereen staan en toegankelijk zijn voor iedereen, ook zijn medewerkers.

 

 

 

 

Een dienst aan de bevolking gecertificeerd ISO

Net Brussel engageert zich voor een certificeringsproces sinds 2004. Sinds 2006 zijn alle ophalingsactiviteiten gecertificeerd.

Het ISO 9001-certificaat vereist:

 • Het uitvoeren van kwaliteit op het werk
 • Het zoeken naar middelen om onze dienstverlening te verbeteren
 • De tevredenheid van de bewoners en onze klanten (sommige klanten eisen dat hun afvalophaler ISO-gecertificeerd is).

Wij worden jaarlijks doorgelicht door een externe instantie die nagaat of we een proces van continue kwaliteitsverbetering van onze diensten nastreven en de ISO-norm 9001 naleven.

Aanvullend op de ISO-norm 9001 engageert Net Brussel zich sinds 2013 voor de ISO-norm 14001. Daarbij ligt de nadruk op het milieuaspect. In november 2013 behaalden we een ISO 14001-certificaat voor de Specifieke Ophalingen en hun ondersteunende processen.

De Algemene directie heeft een visie inzake kwaliteit en milieu omschreven warin de strategische doelstellingen zijn opgenomen :

 • Het wagenparkbeheer verbeteren; 
 • Het reclamatiebeheer verbeteren;
 • De opvolging en het beheer van de opleidingen verbeteren;
 • De accidenten en de incidenten verminderen;
 • De procedures en richtlijnen met betrekking tot "Milieu", "Kwaliteit" en "Veiligheid" verbeteren. 

Sociaal en maatschappelijk engagement

Een werkgever die telt

Net Brussel is vandaag één van de grootste werkgevers voor laaggeschoolde werkkrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer dan 80% van onze medewerkers zijn arbeiders. De meesten zijn tussen 25 tot 35 jaar oud en hebben geen diploma of waren tijdelijk ingeschreven als werkzoekende voor hun aanwerving.

Beroepsinschakelingprogramma's

Deze programma's zijn voor veel werkzoekenden de sleutel tot een beroep :

 • De artikel 60-overeenkomst van de OCMW-wet voorziet dat mensen met een leefloon gedurende 1 jaar beroepservaring opdoen bij een werkgever. De OCMW's van Brussel-Stad, Molenbeek en Schaarbeek hebben zo'n overeenkomst met Net Brussel en geven hiermee jaarlijks 30 personen werk.
 • De Rosetta-overeenkomst geeft schoolverlaters onder de 26 jaar zo snel mogelijk een kans op een eerste werk gedurende 1 jaar. Bij Net Brussel gaan jaarlijks ongeveer 80 rosetta's aan de slag.
 • De Gesco-overeenkomst helpt langdurige en meestal laaggeschoolde werkzoekenden aan een job van onbepaalde duur. Het aantal aanwervingen van deze mensen verschilt jaarlijks.

Respect voor de werknemer

Werken bij Net Brussel kan soms zwaar zijn. Daarom heeft Net Brussel maatregelen getroffen om de impact hiervan op de gezondheid van zijn werknemers te beperken. .

Aanwervingen verlopen op basis van medische en fysieke testen. In geval van een arbeidsongeschiktheid worden werknemers overgeplaatst naar sectoren met minder zware activiteiten. Dankzij de herklassering naar de reinigingsdienst kunnen laders boven de 55 jaar hun loopbaan bij de onderneming voortzetten. Tot slot biedt vervroegde uittreding oudere werknemers de mogelijkheid om op verdiend pensioen te gaan na jaren van zware fysieke inspanning.

Aandacht voor opleiding

Net Brussel heeft in 1993 zijn eigen Netheidschool opgericht opdat al zijn medewerkers :

 • de bedrijfscultuur en een milieucultuur integreren
 • de nodige competenties voor hun functie kunnen ontwikkelen
 • hun beroep kunnen situeren in een globale context van openbare netheid en respect voor het milieu
 • het belang van afvalsortering en –recyclage beseffen
 • correct kunnen sorteren en de recyclagekanalen kennen
 • nieuwe competenties kunnen ontwikkelen

Naast een grondige onthaalopleiding krijgen alle medewerkers talrijke voortgezette opleidingen.

Financiële en logistieke middelen

Budget

Het budget voor 2015 bedraagt 233 255 miljoen euro. Wilt u graag meer details over alle inkomsten en uitgaven van het Agentschap ? Raadpleeg dan het administratief budget.

Vestigingen

Vanuit 8 exploitatiezetels, 1 centrale garage en een administratieve zetel voert Net Brussel zijn opdrachten efficiënt uit. Zo beperkt het Agentschap zijn verplaatsingen.

Wagenpark

Meer dan 700 voertuigen en straatveegmachines worden dagelijks ingezet voor het afvalbeheer en de netheid van de stedelijke ruimte.

Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top